Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest GOODWILL Human Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-710) przy Al. Wincentego Witosa 31 lok. 8A, KRS: 0000742147, NIP: 5213827223 (zwana dalej: Administratorem)
Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas wypełniania formularza informacyjnego na stronie http://gwhuman.pl/#kontakt
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez TwoGecko ?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z http://gwhuman.pl/#kontaktobsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;prowadzenie analiz statystycznych;przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i oferowanych produktówwypełnienia zobowiązań wynikających z umów zawartych pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem oraz świadczenia na moją rzecz przez Administratora usług drogą elektroniczną,marketingu bezpośredniego opartego na analizie danych transmisyjnych dotyczących np. transmisji danych w Internecie, w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Administratora. Marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany przez Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:imię, nazwisko, pesel, e-mail, telefonJeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,zapobiegania nadużyciom i oszustwom,statystycznych i archiwizacyjnych,maksymalnie przez okres 3 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym TwoGecko zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
ZGODY KLIENT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres e – mail, nr telefonu, nazwa firmy przez GOODWILL Human Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-710) przy Al. Wincentego Witosa 31 lok. 8A będącą administratorem danych w  celu złożenia zapytania przez formularz kontaktowy.   Podanie moich danych jest dobrowolne, zaś podstawą tego przetwarzania jest wyrażenie przeze mnie zgody.[] Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia obsługi zapytania ofertowego, na które wyrażona została przeze mnie zgoda lub do momentu odwołania przedmiotowej zgody, z tym zastrzeżeniem, że po zakończeniu obsługi zapytania ofertowego bądź odwołaniu zgody dane mogą być dalej przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi jak i tych przysługujących podmiotowi, którego dane dotyczą, przeciwko administratorowi. [] Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną [] Wyrażam zgodę na otrzymywanie od GOODWILL Human sp. z o. o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) jak również na użycie przez GOODWILL Human sp. z o. o. urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014 poz. 243). Oświadczam, że zdaję sobie sprawę, że wyrażanie zgody jest dobrowolne. Przyjąłem do wiadomości, że wycofanie zgody może nastąpić poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres: daniel@gwhuman.pl
ZGODY PRACOWNIK
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres e – mail, nr telefonu,  stanowisko, przez GOODWILL Human Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-710) przy Al. Wincentego Witosa 31 lok. 8A będącą administratorem danych w  celu złożenia zapytania przez formularz kontaktowy Podanie moich danych jest dobrowolne, zaś podstawą tego przetwarzania jest wyrażenie przeze mnie zgody.[] Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia obsługi zapytania ofertowego, na które wyrażona została przeze mnie zgoda lub do momentu odwołania przedmiotowej zgody, z tym zastrzeżeniem, że po zakończeniu obsługi zapytania ofertowego bądź odwołaniu zgody dane mogą być dalej przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi jak i tych przysługujących podmiotowi, którego dane dotyczą, przeciwko administratorowi. [] Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną [] Wyrażam zgodę na otrzymywanie od GOODWILL Human sp. z o. o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) jak również na użycie przez GOODWILL Human sp. z o. o. urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014 poz. 243). Oświadczam, że zdaję sobie sprawę, że wyrażanie zgody jest dobrowolne. Przyjąłem do wiadomości, że wycofanie zgody może nastąpić poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres: daniel@gwhuman.pl